آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

ابي اسئله الهيئه للمساعد صحي

تخصص مساعد صحي
موضوع مغلق
  رقم المشاركة : [ 11 ]
قديم 05-31-2012, 04:34 AM
صحي جديد
 

جروح قلبي will become famous soon enough
افتراضي

انقرررررررررررررفت بجد من الاختبار بقووه

رحت الرياض اقدم على الاختبار جايبين اسئله مادري من وين

المهم انا كـ العاده صاحباتي كلهم تمريض وانا ذاكرت مثلهم تمري وبعدها ماجبت درجت النجاح


ان شا ءالله راح اعيد الاختبار هذا الشهر

والله يوفق الجميع
من مواضيع : جروح قلبي
جروح قلبي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 12 ]
قديم 05-31-2012, 04:39 AM
صحي جديد
 

جروح قلبي will become famous soon enough
افتراضي

راح اجيب لكم الاسئله الي صارت عندي

Module 1
Sample Questions for Health Care Assistant

1. Health care assistants can assist in clients’ psychosocial needs by:
A. Encouraging clients to talk about themselves
B. Sharing stories about the other clients’ activities
C. Talking about what was on TV last night
D. Telling the clients about themselves

2. Which of the following pictures illustrates the supine position?

3. A health care assistant finds a bottle of dry chemical on the floor. The bottle does not have a label. What action should the health care assistant take next?
A. Smell the chemical to see what it is
B. Throw it away
C. Put it somewhere safe and then report it
D. Find the owner of the bottle

4. Which of the following is an example of an open-ended question that may be used when interviewing a client about mealtime preferences?
A. “Tell me about your favorite foods.”
B. “Do you like eggs or oatmeal for breakfast?”
C. “I like cornflakes each morning. Do you like cornflakes?”
D. “Would you prefer to eat in your room or in the dining room?”

5. A health care assistants observes a blood-filled blister on the heel of a bedbound patient. The blister is MOST likely due to:
A. Unrelieved pressure
B. Zinc deficiency
C. Incontinence
D. Friction

6. Which of the following pictures shows the arm held in extension?

7. Which of the following are considered warning signs that a patient might faint?
A. Dizziness and perspiration
B. Vomiting and dry skin
C. Bounding pulse and hot skin
D. Labored respirations and flushed skin

8. Which of the following actions would INCREASE tissue damage if a patient who works in a meat packing company sustains frostbite?
A. Placing an electric blanket on the patient
B. Rubbing the patient’s affected skin vigorously
C. Wearing nitrile gloves while cleansing blisters on the patient’s skin
D. Leaving loose-fitting clothing on the patient

9. A 4-year-old child complaining of pain related to a recently fractured femur is experiencing which type of pain?
A. Chronic pain
B. Acute pain
C. Referred pain
D. Visceral pain

10. Resistant bacteria, such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and vancomycin-resitant Enterococcus (VRE) are dangerous because:
A. Healthcare workers may become infected
B. Bleach does not kill the bacteria
C. Standard antibiotics are not effective
D. Infections are usually fatal

11. A client enjoys sitting in a wheelchair and visiting with other residents for long periods of time. Which of the following approaches will BEST prevent skin breakdown?
A. Encouraging the patient to self propel the wheelchair with the feet to encourage circulation
B. Apply moisturizing lotion to the skin during morning and bedtime care
C. Repositioning the patient every hour while in the wheelchair
D. Elevating the wheelchair footrests

12. Which of the following picture of the food types is the BEST source of carbohydrates?13. A health care assistant has just finished routine care for a client with metastatic cancer. The health care assistant must IMMEDIATELY notify the registered nurse if the client’s:
A. Nail beds are pale
B. Urine contains mucous
C. Oral mucous membranes are dry
D. Central venous catheter dressing is loose

14. While performing perineal care for a female incontinent patient, the health care assistant should wipe:
A. Side to side
B. Front to back
C. Back to front
D. From dirty area to clean area

15. What should be done for a 6-year-old child who is choking on food?
A. Lat the child flat on the back, tilt the head back, and insert a disposable airway
B. Stand the child up and apply the Heimlich maneuver using minimal force
C. Bend the child over and apply strong blows to the back between the shoulder blades
D. Lay the child on the side and sweep fingers through the child’s mouth

16. When preparing to assist a client with bathing, what must the health care assistant do FIRST?
a . Assist the client to undress
B. Pull the privacy curtain closed
C. Perform hand hygiene
D. Gather skin care products

17. When obtaining a blood pressure, where should the health care assistant position the arrow on the blood pressure cuff?
A. Over the brachial artery, 2.5 cm above the elbow
B. Over the brachial artery, 5 cm below the elbow
c . Toward the posterior aspect of the forearm, 2.5 cm below the elbow
D. Toward the posterior aspect of the forearm, 5 cm above the elbow

18. While assisting a client to walk using a cane, the health care assistant should stand slightly:
A. Behind and on the client’s stronger side
B. Behind and on the clients’ weaker side
C. In front and on the client’s weaker side
D. In front and on the client’s stronger side

19. Refer to the figure. Which of the following statements is FALSE about the procedure shown?
A. The patient’s items are placed in an isolation bag
B. The red bag should be kept untied during the procedure
C. The assistant wearing blue cuffs the plastic bag over the hands
D. The assistant wearing blue will secure the top of the plastic bag tightly

20. An 86-year-old patient has been bedridden for 14 days. During a bed bath, the health care assistant notes a 5 cm by 5 cm reddened area on the patient’s skin, as indicated in the accompanying illustration. After completing the bath, the health care assistant should place the patient in which position prior to notifying the nurse of the reddened area?
A. Supine
B. Lateral
C. Prone
D. Fowler’s

21. Which of the following should be avoided while wearing a face mask?
A. Leaving the bottom bes untied
B. Changing masks between clients
C. Exhaling through the face mask
D. Wearing eyeglasses

22. A health care assistant is reinforcing information with a patient about the benefits of wearing elasticized stockings after major abdominal surgery. The health care assistant should EMPHASIZE that the stockings will help to prevent:
A. Air embolisms
B. Venous clots
C. Dilated blood vessels
D. Pressure ulcers

23. A patient with excessive emesis and diarrhea is at risk for:
A. Hypervolemia
B. Hyperpotassemia
C. Hypovolemia
D. Hypothermia

24. Which of the following helps MINIMIZE the risk of developing pressure ulcers?
A. Encouraging the intake of complex carbohydrates
B. Encouraging the intake of foods containing vitamin C
C. Changing positions every 1 to 2 hours
D. Changing bed linens every 12 to 24 hours

25. Which of the following is the BEST meal choice for a person who has had surgery or has been vomiting?
A. Regular diet
B. Full liquid diet
C. Soft diet
D. Clear liquid diet

26. Which of the following foods is a good source of folic acid?
A. Green beans
B. Yellow squash
C. Swiss cheese
D. Lean beef

27. Before assisting clients in a dining room to eat, the health care assistant must FIRST:
A. Wash hands
B. Assist clients to position napkins
C. Remove food wrappings
D. Checked the food served against the diet order

28. Which of the following statements is true regarding a urostomy?
A. The skin around the urostomy site must be washed with soap and water
B. A urostomy allows urine to drain into a leg bag
C. The urostomy is kept open to air if redness develops
D. Irrigation of the urostomy is recommended if there is a pain or drainage at the site

29. A health care assistant is preparing to get a client out of bed to ambulate in the hallway. The client uses a walker with rolling front wheels. Which of the following actions by the health care assistant would be correct?
A. Having the client use the walker for support when rising from the bed
B. Asking the client to keep the elbows straight when advancing the walker
C. Reminding the client to move the walker leg forward before moving the stronger leg
D. Verifying that the top of the walker is at the level of the client’s waist when standing upright

30. What is the name of the item shown in the accompanying image?

A. Nebulizer
B. BiPap machine
C. Venous Doppler
D. Incentive spirometer

31. The actions demonstrated in the picture would be appropriate for a patient who is outside of a medical facility with suspected:

A. Internal bleeding
B. Seizure attack
C. Heart attack
D. Heat stroke

32. Side rails of a bed may be padded to:
A. Keep the client warm
B. Restrain the client
C. Protect the client from injury
D. Make the side rails more attractive

33. About an hour after receiving a dose of insulin, a patient with diabetes mellitus starts to sweat and is less responsive. Which of the following medications is typically needed in this situation?
A. Aspirin
B. Glucagon
C. Epinephrine
D. Furosemide

34. Which of the following is an early sign of low blood sugar?
A. Fever
B. Irritability
C. Thirst
D. Vomiting

35. A health care assistant is caring for a patient with measles. When would the health care assistant place a mask on this patient?A. The patient never needs to wear a mask
B. During dressing changes
C. When the patient is talking to visitors
D. When transporting the patient out of the room

36. Narcotic pain medications can frequently cause:
A. Bladder incontinence
B. Severe agitation
C. Constipation
D. Ringing in the ears

37. The term hypertension refers to which of the following?
A. High blood pressure
B. Low blood pressure
C. Normal blood pressure
D. Fluctuating blood pressure

38. A patient’s urine output is 1150 ml on first shift, 750 ml on second shift, and 100 ml on third shift. The patient’s total urinary output for the 3 shifts combined is:
A. 200 ml
B. 500 ml
C. 1.5 L
D. 2 L

39. Which of the following does NOT contribute to the spread of communicable disease?
A. Speaking to a person with a communicable disease
B. Coughing in the direction of a person with a communicable disease
C. Touching a person with a communicable disease
D. Sneezing in the direction of a person with a communicable disease

40. A health care assistant needs to assist a 50 kg (120 lbs) patient from a wheelchair to the bed. The patient has difficulty getting out of the chair but is stable once in a standing position. When transferring this patient with a transfer belt, which of the following is an important principle to use?
A. Grasp the belt form underneath
B. Position the health care assistant’s feet between the patient’s feet
C. Place the belt at the level of the diaphragm
D. Apply the belt snugly against the patient’s bare skin

41. A health care assistant is monitoring the fluid intake and output for an assigned client. Which of the following foods that the client has consumed should be measured and documented as fluid intake?
A. Chicken broth
B. Soft fried egg
C. Mashed potatoes
D. Diced peaches

42. When caring for a patient who is receiving oxygen, the health care assistant should ensure:
A. No one smokes in the room
B. Only cotton blankets are used
C. The flow rate does not exceed 3 liters/minute
D. The mask is replaced each day

43. A health care assistant provided care for a client who died. The client’s family member expresses gratitude for the compassion demonstrated by the health care assistant. Which of the following statements by the family member would VIOLATE the code of ethics if accepted by the health care assistant?
A. “I want to donate money in your name to our favorite charity”.
B. “Let me give you a gift card to buy something special for yourself”.
C. “Please take this potted plant home when you get off work”.
D. “This book of prayers is our way to say thank you”.

44. Which of the following water temperatures is MOST appropriate for showering a patient?
A. 36.7 OC (98 OF)
B. 40.5 OC (105 OF)
C. 44.4 OC (112 OF)
D. 48.9 OC (120 OF)

45. A health care assistant has been assigned to help a client perform leg exercises during the immediate postoperative period. Which action by the health care assistant would be appropriate?
A. Encouraging the client to curl the toes up and down at least 5 times
B. Assisting the client to raise and lower the legs 10 times while keeping the knees extended
C. Advising the client to move the heels outward 3 times every hour
D. Reminding the client to tighten and relax the thigh muscles 6 times each shift

46. While assisting a client to eat, the client refuses to eat the lima beans. What is the BEST approach for the health care assistant to take?
A. Offer a liquid commercial supplement
B. Offer a serving of food with a similar protein content
C. Make a notation on the intake record of the refusal
D. Disguise the taste of the lima beans by mixing them with another food

47. What is the proper procedure for removing a soiled gown from a postoperative patient with an IV in the left arm? Arrange the following actions to their proper step.
A. Take the IV bag off the pole
B. Remove the gown from the left arm
C. Remove the gown from the right arm
D. Remove the gown

E. Slip the gown up to the IV bag
F. Re-hang the IV on the pole

48. An elderly patient is admitted with bruises in multiple stages of healing all over the body. At first, the patient claims to be clumsy and prone to falls. Later, the patient confides to the health care assistant that an adult child is physically abusive but insists the information be kept confidential. What should the health care assistant do?
A. Keep the patient’s confidence
B. Notify the in charge nurse
C. Tell the adult child to be nice to the patient
D. Wait and observe how the family interacts

49. A patient receiving narcotic pain medication for chronic pain complains for constipation. Which of the following needs to be increased in the patient’s diet?
A. Lactose
B. Fat
C. Sodium
D. Fiber
50. A health care assistant is providing care to the clients in the chart below. The registered nurse should IMMEDIATELY be notified about the client in room number:

Room Name Diagnosis Health Care Assistant’s Observation
118 Cerebrovascular Accident (CVA) Restless
119 Diabetes Mellitus (DM) Talkative
122 Multiple Sclerosis Easy fatigue
123 Hypertension Increased thirst

A. 118
B. 119
C. 122
D. 123

51. A health care assistant finds a patient on the floor in the patient’s room. The patient is ***** and asks for help. The health care assistant should FIRST:
A. Assist the patient to bed
B. Call for the charge nurse
C. Move the patient into a wheelchair
D. Check the patient’s care plan

52. A health care assistant is helping the nurse triage patients in the emergency department. Which of the following patients would be seen FIRST?
A. Open fracture of the humerus
B. Abdominal pain
C. Cardiac arrest
D. ***** head injury with vomiting

53. A patient has been on bedrest for 2 days. Prior to assisting the patient to transfer from the bed to a chair, the health care assistant should:
A. Perform range of motion exercises to the lower extremities
B. Provide a vigorous leg massage to increase circulation
c > Observe for formation of any muscle contractures
D. Have the patient sit at the edge of the bed for a few minutes

54. During lunch in the dining room, a client yells and throws a spoon at a health care assistant. The assistant’s BEST response is to:
A. Remain calm and ask the client why this happened
B. Begin removing all of the other clients from the dining room
C. Instruct the client to leave the dining room immediately
D. Tell the client an incident report will have to be completed

55. When caring for a client near the end of life, the client:
A. Should be isolated in a separate room
B. Has the same care needs as other clients
C. Is not aware of the surroundings
D. Needs to be around other people

56. While caring for an immobile patient with fragile skin, a health care assistant should use which of the following methods to assist the patient up in bed?
A. Ask another health care assistant to help pull the person up using the arms
B. Ask the patient to push with the feet until repositioned
C. Ask another health care assistant to help utilizing a lift sheet
D. Ask the patient to cross arms over chest prior to moving

57. When moving a patient from a bed to a stretcher, such as going to radiology for an X-ray, why would the health care assistant use a bed sheet to move the patient from bed to stretcher?
A. The patient may become incontinent of urine
B. To avoid dizziness
C. To provide an assistive device to transfer the patient from the bed to the stretcher
D. To avoid having to touch the patient

58. Refer to the accompanying pictures. The health care assistant has been assigned to comfort a 2-year-old child after a painful procedure. Which toy pictured would be MOST appropriate for the child?A. Choice 1
B. Choice 2
C. Choice 3
D. Choice 4

59. When measuring liquids in a graduated container, the level of liquid should be read when the container is:
A. Held at eye level
B. Completely full
C. Sitting on the bedside table
D. At room temperature

60. A health care assistant is providing care for a client who is dying. Family members have left the facility for a brief time interval and have requested to be contacted if the client’s condition starts to decline. The facility will contact the family members if the client begins to:
A. Yawn often
B. Stare at the ceiling
C. Pull on the bed linens
D. Void pale-colored urine

61. When applying cool compresses to a febrile client, the compresses should be placed on the client’s:
A. Groin and forehead
B. Upper arm and abdomen
C. Abdomen and chest
D. Upper back and neck

62. A patient underwent cardiac catheterization one hour ago. A health care assistant enters the room and notes a large puddle of blood under the patient’s groin. What should the health care assistant do FIRST?
A. Change the bed linen
B. Gently palpate the groin
C. Notify the charge nurse
D. Ask the patient what happened

63. A health care assistant has been advised that a patient has received the preoperative antianxiety medication as prescribed. The patient is scheduled for orthopedic surgery. While waiting for the surgical transport person to arrive, the health care assistant MUST:
A. Remain at the patient’s bedside
B. Offer mouth care to the patient
C. Remove the patient’s elastic support stockings
D. Turn the patient onto the right side

64. After being advised that a client will be transported to the preoperative area within the next 30 minutes, which of the following actions should the health care assistant take NEXT?
A. Cover the client’s head with a disposable head covering
B. Place the client’s paper-based record at the bedside
C. Remove the client’s skid-resistant footwear
D. Assist the client to urinate

65. When assisting a patient with hemiplegia, the health care assistant knows this patient has difficulty moving:
A. One side
B. All extremities
C. Both legs
D. Both arms
66. A health care assistant must use a mechanical lift to transfer a client from a bed to a wheelchair. Which of the following actions would be correct?
A. Moving the client’s bed to the lowest height
B. Opening the base legs of the mechanical lift about the width of the shoulders
C. Positioning the sling of the mechanical lift from the client’s waistline to knees
D. Placing the wheelchair parallel to the foot of the client’s bed

67. When assigned to document the fluid intake and output for an assigned client, which of following foods should be included in the client’s fluid intake for the shift?
A. Cottage cheese
B. Ground chicken
C. Pureed peaches
D. Plain ice cream

68. When a patient using a walking is making a turn, the patient should:
A. Always asks for assistance
B. Take larger than normal steps
C. Keep both feet between the walker’s legs for safety
D. Hold the walker by the front bar for greater balance

69. A health care assistant is assisting with the care of a patient who will have a chest radiograph within the hour. Prior to the radiograph, the health care assistant should make sure the patient removes:
A. A necklace
B. Earrings with a clear stone
C. Partial dentures
D. A wristwatch

من مواضيع : جروح قلبي
جروح قلبي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 13 ]
قديم 05-31-2012, 04:41 AM
صحي جديد
 

جروح قلبي will become famous soon enough
افتراضي

وهذا نمودجModule 2
Sample Questions for Health Care Assistant
1. A health care assistant observes a coworker walk away after spilling a cup of water on the floor. What should the health care assistant do FIRST?
A. Notify housekeeping
B. Call the charge nurse
C. Warn the patients not to slip
D. Clean up the spill

2. Removing personal protective equipment in the proper order helps to prevent contamination of the:
A. Patient room
B. Laundry room
C. Uniform
D. Environment

3. When helping a patient with food care, it is important for the health care assistant to:
A. Apply gentle pressure to any fluid filled areas
B. Observe for areas on thickened skin
C. Prepare the water at room temperature
D. Cleanse the foodcart with isopropyl alcohol

4. A client has a new diagnosis of a cerebrovascular accident (CVA) sustained 2 days ago. Which of the following symptoms must be reported IMMEDIATELY?
A. Tearing visible when yawning
B. Bruising at the site of heparin sodium injection
C. Drooling when sitting upright
D. Expelling soft-consistency, yellow feces

5. The body’s MOST effective barrier to bacterial invasion is:
A. Mouth
B. Nose
C. Eyes
D. Intact skin

6. Which of the following pictures is showing the plantar flexion ankle range-of-motion exercise?


7. A client requests pain medication for left leg pain. The health care assistant examines the leg and sees nothing wrong, and notes that the client continues to calmly watch television. The health care assistant should:
A. Perform range-of-motion exercises on the leg
B. Report the client’s complaint of pain to the nurse
C. Wait and see if the client still has pain in 30 minutes
D. Remind the client of the dangers of excessive pain medication

8. Which of the following are characteristics of normal urine?
A. Cloudy and straw colored
B. Opaque and dark orange
C. Clear and light yellow
D. Clear and orange

9. When caring for a patient receiving oxygen therapy, the MOST important precaution the health care assistant should enforce is:
A. No smoking in the room
B. No flowers in the room
C. No alcoholic beverage in the room
D. No nylon clothing to patient

10. The child shown in the photograph is having the temperature assessed by which route?
A. Oral
B. Rectal
C. Axillary
D. Tympanic

11. Which of the following is the MOST appropriate route to assess a 6-month-old infant’s temperature?
A. Oral
B. Tympanic
C. Forehead
D. Groin

12. Which of the following statements about disposable protective gowns is CORRECT?
A. Wrinkles must be shaken out of the gown before donning it
B. The gown opens in the front
C. The gown is used only once
D. The gown must be put into a red infectious waste bag after use

13. When a joint is maintained in one position for a prolonged period of time, shortening of the tendon can occur. This is known as a:
A. Strain
B. Contracture
C. Pressure ulcer
D. Dislocation
14. When smelling smoke upon entering an occupied patient’s room, what is the FIRST thing that the health care assistant should do?
A. Get the closest fire extinguisher
B. Move the patient to a safe area
C. Open the window in the room
D. Pull the nearest fire alarm

15. When repositioning a client who has an indwelling urinary catheter, the tubing should be secured to the client’s:
A. Upper bed sheet
B. Bed side rail
C. Lower abdomen
D. Upper thigh

16. A patient who has diabetes mellitus is sweating and reports feeling very sleepy. The health care assistant should IMMEDIATELY do which of the following?
A. Check the patient’s temperature
B. Place a damp cloth on the patient’s forehead
C. Place the patient in high Fowler’s position
D. Ask the patient to sip some juice

17. Which of the following foods are high in fiber and therefore promote healthy bowel elimination?
A. Fruits and whole grains
B. Eggs and meats
C. Poultry, dairy products and potatoes
D. Vegetables, meats, nuts and milk

18. The emergency procedure shown in the accompanying photograph is used for patients with signs of:
A. Cardiopulmonary arrest
B. Coronary syndrome
C. Myocardial infarction
D. Airway obstruction

19. A health care assistant enters a patient’s room and finds the patient lying on the floor facing down, as shown in the figure. What is the FIRST priority?

A. Call for help
B. Check the patient’s pulse
C. Check for patient’s responsiveness
D. Check the patient’s breathing

20. Sterility must be maintained when;
A. Feeding a patient
B. Providing perineal care
C. Dressing a surgical wound
D. Bathing a patient

21. A health care assistant is assisting a nurse who is suctioning a client with a tracheostomy. The client becomes agitated and short of breath during the procedure. What should the health care assistant do?
A. Apply wrist restraints to both arms
B. Tell the patient that future suctioning can be avoided by drinking more fluids
C. Disconnect the suction catheter to stop the suctioning procedure
D. Comfort the patient during and after the procedure

22. The person shown in the photograph is exhibiting the universal sign for:

A. Throat pain
B. Muteness
C. Chocking
D. Food allergy

23. While caring for a hospitalized patient, a health care assistant uses the piece of equipment shown in the photograph. For which of the following needs is this equipment MOST useful?A. Urination
B. Vomiting
C. Defecation
D. Hyperventilation

24. A health care assistant enters a patient’s room and observes the patient sitting in bed with a moderate amount of blood coming from the left nostril. The health care assistant must IMMEDIATELY:
A. Apply firm pressure near the bridge of the patient’s nose
B. Place a cold back across the patient’s entire nose
C. Insert a facial tissue into the patient’s nose
D. Ask the patient to point the nose towards the floor

25. A patient drinks 5 ounces of juice. This should be recorded in the input-output record as how many milliliters?
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200

26. When applying an elastic bandage to a client’s lower extremity, the health care assistant should:
A. Start at the client’s knee, wrap the bandage 3 times around the leg, and then progress downward toward the feet
B. Start at the client’s mid-calf, wrap the bandage 2 times around the leg, and then progress toward the feet using a circle-8 pattern
C. Start at the client’s feet, wrap the bandage 2 times around the distal foot, and then progress upward toward the knee
D. Start at the client’s ankle, wrap the bandage 1 time around the ankle, and then progress upward toward the knee27. When caring for a patient who is hearing impaired, a health care assistant should:
A. Speak louder than usual when talking to the client
B. Write notes in large letters so the client can read the instructions
C. Face the client at eye level, maintain eye contact, and speak slowly
D. Use simple yes or no questions


28. When assisting a client with left-sided weakness to dress, the health care assistant should first assist with which part of the gown?
A. Both sleeves
B. Left sleeve
C. Client’s choice
D. Right sleeve

29. Which of the following dietary recommendations is common for a patient with chronic renal failure?
A. High calorie dietary supplements between meals
B. Limit intake of complex carbohydrates
C. Increase intake of calcium
D. Minimize intake of protein

30. The health care assistant has completed standard precautions training. Which of the following statements indicates a correct understanding of standard precautions?
A. A waterless hand hygiene product should be used to cleanse hands contaminated by a client’s vomit
B. Clean gloves should be put on before using a toothette to moisten the mouth of a client who is unconscious
C. A water-proof gown should be used when completing perineal care for a client with a perineal yeast infection
D. Eye protection should be put on before changing the incontinence undergarment on a client with diarrhea


31. What is the MOST important reason to perform range-of-motion exercises?
A. Improvement in self-esteem
B. Improvement in skin elasticity
C. Prevention of contracture
D. Prevention of muscle fatigue

32. In order to promote optimal function in a client with dementia, which of the following interventions is MOST appropriate in helping the client with activities of daily living (ADLs)?
A. Perform the client’s ADLs to lower stress level
B. Provide the client with a written list of activities to perform
C. Ask the family to come in early to help the client prepare for the day
D. Encourage the client to complete the ADLs as independently as possible

33. An adult client’s weight is obtained routinely as a way to monitor the client’s:
A. Growth
B. Development
C. Nutrition
D. Strength

34. Which of the following actions is an example of abuse?
A. Applying restraints ordered by a physician
B. Shaving a female client’s facial hair
C. Trimming a client’s toenails
D. Instructing a client to urinate in the bed

35. Which of the following pictures of food that a patient on a clear liquid diet can have:


36. Prior to a patient having a medical procedure, it is MOST important for the patient to sign a(n):
A. Informed consent form
B. Living will
C. Next of kin notification form
D. Financial responsibility form

37. When assisting a client to ambulate with a cane, the health care assistant should ensure that the cane’s handle is level with the client’s:
A. Hip
B. Umbilicus
C. Elbow
D. Sternum

38. A patient has difficulty swallowing related to a recent cerebral vascular accident (CVA). Which of the following diet trays should the health care assistant expect to deliver to this patient?
A. Clear liquid diet
B. Regular unrestricted diet
C. Pureed, full liquid diet
D. Sodium restricted diet

39. While attempting to bottle feed a 6-month-old infant, a health care assistant finds the infant difficult to arouse and uninterested in the formula bottle. The infant’s diaper is dry. The previous feeding was 3 hours prior and previous diaper change was 2 hours ago. What should the health care assistant do next?
A. Encourage the baby to sleep
B. Notify a nurse immediately
C. Put the baby in the prone position
D. Coax the baby to take the bottle

40. Which of the following observations should a health care assistant report to the nurse when caring for a client with a cast on the lower extremity?
A. Radial pulse is rhythmic
B. Dorsal pulse is absent
C. Dorsal pulse is 90 bpm
D. Apical pulse is regular

41. The accompanying picture shows a health care assistant communicating with a client. Which of the following does NOT influence the effectiveness of the assistant’s communication with the client?
A. Putting herself at eye level with the client
B. Holding the client’s hand
C. Allowing the client to hug her
D. Sitting at the left side of the wheelchair

42. What should a health care assistant do to assist a patient with Alzheimer’s disease successfully locate the correct room?
A. Tell the patient to stay in his or her room
B. Place a familiar object outside the room door
C. Write the room number on a piece of paper
D. Tell the patient’s roommate to watch out for the patient

43. Which of the following oxygen delivery systems can deliver the highest concentration of oxygen to a patient?


A. Room air
B. Nasal cannula
C. Aerosol face tent
D. Partial rebreathing mask

44. A health care assistant is assisting a patient 2-days post-appendectomy to ambulate. The patient starts to perspire and then complains of dizziness and darkness in the visual field. What should the health care assistant do FIRST?
A. Tell the patient to keep ambulating as this is normal after surgery
B. Assist the patient to ambulate quickly back to the room
C. Assist the patient to sit or lie down
D. Leave the patient to obtain a wheelchair for support
45. What is the correct sequence for hand washing? Drag each action on the left to its proper step on the right.


A.
46. When feeding a client who is on strict bed rest, it is important to:
A. Keep the head of the client’s bed elevated for 30 minutes after the meal
B. Avoid speaking to the client during the meal
C. Stand slightly behind the client while feeding
D. Feed one food group before starting another food group


47. Pressure sores FIRST appear as an area of:
A. Swelling
B. Dryness
C. Discoloration
D. Coolness

48. With anaphylactic shock the FIRST priority is to maintain the patient’s:
A. Airway
B. Breathing
C. Circulation
D. Level of consciousness

49. A health care assistant is assigned to obtain daily weights on a patient. To ensure the accuracy of the daily weight, the health care assistant should weigh the patient:
A. After morning skin care
B. After having a bowel movement
C. About an hour after awakening
D. About the same time each day

50. What is a bronchoscopy?
A. Bronchial hemorrhage
B. Bronchus examination
C. Bronchial spasm
D. Bronchial edema

51. Refer to the accompanying picture. The health care assistant enters the client’s room and observes the bruise under the right eye. The client is unable to report how the bruise occurred. What should the health care assistant do FIRST?

A. Remove any safety hazards from the room
B. Examine the client for other injuries
C. Document the findings in the client’s medical record
D. Assess the client’s vision

52. The main purpose for the opening in the toe area of anti-embolism stockings is to:
A. Allow air circulation around the toes
B. Allow the health care team access for foot care
C. Avoid excessive pressure on the toes
D. Allow the health care team to assess blood circulation

53. Which of the following pictures shows the hip held in flexion?


54.54 / The photograph shows a patient sitting with the head between the knees. This action helps to manage a patient
suffering from which of the following?

A. Pain
B. Headache
C. Dizziness
D. Palpitation

55 When rinsing the hands after hand washing, the health care assistant:
A. Uses the hottest water possible
B. Scrubs with a dry paper towel for 30 seconds
C. Finishes with a cold water rinse
D. Keeps the fingers pointed down

56 Upon entering a patient room and discovering that the urinary catheter drainage system has been accidentally disconnected, what should the health care assistant do FIRST?
A. Notify the charge nurse
B. Empty the drainage bag
C. Reconnect the tubing
D. Remove the catheter
57 A health care assistant is asked to move some boxes, each weighing approximately 40 pounds. What is the correct procedure to safely lift these boxes?
A. Keep feet close together and the head tilted toward the boxes while lifting
B. Stand close to the box, bend the knees, keep the back straight, and lift with the legs
C. Wear a back brace, bend at the waist, and lift with the back
D. Stand 2 feet away from the box, extend the arms, and lift with the legs

58 A hospitalized patient is very confused and requires a vest restraint. The health care assistant should remove the restraint and reposition this patient every:
A. 15 minutes
B. 45 minutes
C. 60 minutes
D. 120 minutes

59 When preparing to transfer a client from the bed to a wheelchair, which of the following will affect the transfer?
A. The client’s endurance
B. The client’s age
C. The temperature in the client’s room
D. The manufacturer of the wheelchair

60 A health care assistant is assigned to assist a client with deep breathing and coughing exercises after abdominal surgery. To decrease the client’s pain, the health care assistant should:
A. Place the client flat in bed prior to beginning the exercises
B. Assist the client in performing the exercises after a meal
C. Place cold compresses around the abdominal incision after the exercises
D. Help the client to hold a pillow over the abdominal incision during the exercise

61 In order to reduce the risk of falling, which safety check should be performed before transferring a patient into bed?
A. Check that bed wheels are locked
B. Place the call light near the bed
C. Raise the head of the bed
D. Ensure that linens are clean and dry

62 A health care assistant is assigned to a patient with frequent demands. Every time the health care assistant leaves the room the patient turns on the call light. What should the health care assistant do?
A. Disable the call light
B. Tell the patient to only use the call light for an emergency
C. Position the call light out of the patient’s reach
D. Ask the patient if anything else is needed before exiting

63 When removing a face mask, which sequence should be followed? Drag each action on the left to its proper step on the right.
A. Untie the top strings 1. __________________
B. Rewash hands 2. __________________
C. Dispose of the mask in approved container 3. __________________
D. Wash hands 4. __________________
E. Remove the mask by holding the top strings 5. __________________
F. Untie the bottom strings 6. __________________
64 A health care assistant enters the room of a sleeping client who is known to be easily agitated. The BEST way to ***** the client to the presence of the caregiver is to:
A. Turn on the light
B. Grasp the client’s shoulder
C. Turn on the television
D. Speak quietly and calmly

65 A health care assistant caring for a postoperative patient is assigned to assist with the exercise depicted in the accompanying images. The health care assistant should instruct the patient to inhale deeply through the:

A. Mouth, hold, then exhale through the nose
B. Nose, hold, then exhale slowly through lips
C. Mouth, hold, then exhale through lips
D. Nose, hold, then exhale slowly through the nose

66 For a patient who has had a cerebral vascular accident, which of the following is necessary before the patient is able to eat solid food?
A. Intact gag reflex
B. Patient complains of hunger
C. Speech is not slurred or garbled
D. Patient is able to take sips of water without coughing


67 When bathing a newborn baby, the water temperature should be between:
A. 32O and 33O C (89.6O and 91.4O F)
B. 34O and 35O C (93.2O and 95O F)
C. 37O and 38O C (98.6O and 100O F)
D. 40O and 41O C (104O and 105.8O F)

68 A health care assistant enters the room of a client and observes the client sitting on the side of the bed. There is blood on the floor by the bed as well as on the client’s gown and hands. Some disposable tissues containing blood are in the bedside trash bag. Which of the following actions would be appropriate for the health care assistant to take?
A. Use a towel moistened with water to cleanse the floor
B. Bring the patient hand sanitizer to use
C. Place the soiled gown in a pillow case
D. Don gloves and move blood waste to a red biohazard bag

69 When emptying a patient’s Foley catheter bag partially full of urine, the health care assistant should keep the bag at what height?
A. As close to the floor as possible
B. Level with the patient’s bladder
C. Elevated 8 inches above the bladder
D. Just below the level of the bladder

70 What is the normal range for body temperature?
A. 35.5O C to 37.5O C
B. 36.5O C to 37.5O C
C. 36.5O C to 38.5O C
D. 36.7O C to 37.7O C
من مواضيع : جروح قلبي
جروح قلبي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 14 ]
قديم 05-31-2012, 04:46 AM
صحي جديد
 

جروح قلبي will become famous soon enough
افتراضي

/The four food groups include the following except :

a- oils

B- sugar

C – grains.

D –protein.


2/ the principles in patient feeding include :


A – check that if the patient if he is nil by mouth

B – identify the patient s diet order

C – tell the patients what they eat.

D – all above are correct.

3/ unacceptable sites for vein puncture includes:


A – the medial cubital vein.

B –femoral vein.

C – varicose vein.
D - b & c.


4/ one of the methods of urine sample collection is :

A -6 hours urine collection
B- 12 hours urine collection
C – 24 hours urine collection.
D – 18 hours urine collection.


5/ In ECG position of V3 electrode is:

A – midway between V2 and V4

B -4rth intercostals space

C – 5th intercostals space.

D –None of the above.


6/ methods for collection of stool sample include:

A – collect freshly passed stool.


B – label the container.

C - a&b.

D – none of the above.


7/ prolong bleeding time can indicate :

A – platelets dysfunction

B – vascular defect

C –thrombocytopenia.

D –all of the above.


8/ oral feeding must be stop if :

A – the patient become drowsy

B – the patient become chocking
C - a & b

D – none of the above


9/ you must notify nursing staff if patient has :

A – excess dribbling of saliva.

B – difficulty initiating a swallow

C – wet or gurgle voice after swallowing

D – all of the above.


10/ ECG is abbreviation refers to :

A – Electroencephalogram

B – Electrocardiogram

C – Electrocoronarygram.

D – Electropulmonarygram.


11/ Right arm limb lead color is :

A – Red.

B – Yellow

C – Green

D – Black


12/ CPR is abbreviation refers to :

A – cardiovascular diseases.

B – Cardiopulmonary resuscitation

C – cardiac out put.

D – Cardiac arrest.


13/ the ratio of chest compression to breath in adult CPR is :

A – 12 breath and 30 pumps

B – 2 breath and 15 pumps

C – 30 pumps to 2 breaths

D – 22 breaths to 30 pumps


14/ Diuretics are drugs used to :

A – decrease body fluids

B – increase body fluids

C – increase heart rates.
D – decrease heart rates.


15/ Cardiac arrest is the leading cause of ……….in adult;

A – health.

B – death.

C – survive.

D - life


16/ Abnormal heart rate is called ;

A – tachycardia

B – bradycardia

C – Arrhythmia.


D – tachypnea.


17/ high blood pressure is called:

A – hypertension.

B – hypotension

C – over hydration

D – none of the above


18/ exercise test is discontinued if the patient has :

A – chest pain.

B – changes on ECG

C – Drop in blood pressure

D – all above are correct


19/ Total health include :

A – physical health

B – Emotional and spiritual health

C – social health

D- All above are correct
20/ Morbidity is an :
A – incidence of health.
B – Incidence of specific disease.
C – occurrence of disease.
D – development of disease
.
21- The elevation of body temperature is called:-

A-hypertension

b-hypotension
C-hyperthermia

d-hypothermia
22-The common arterial pulse sites is:-
A-Brachial
b-popliteal
C-posterior tibialis

d-all of the above
23-The normal pulse rate for adult is:-

A-60-100bpm
b-60-80bpm

C-80-100bpm
d-60-90bpm
24-….. Is increase in respiratory rate

A-tachycardia

b- tackpnea
C-bradycardia

d- bradypnea
25-The term dyspnea means:-
a-normal breathing
d-wheezing
c-rabid breathing

d-difficulty in breathing.
26-all fluids administered through the veins must be:-
a- clean

b-sterile
c-turbid

d-none.
27-the normal range of respiratory rate in adult is:-

a-12- 20
b-20 -30
c-15- 30
d- None
28-Oxygen therapy device involve which of the following:-
a-nasal canula

b-face mask
c-a&b

d- none

29-body fluids loss can be by:-

a-diarrhea
b-vomiting
c-burn
d all of the above.
30-irregular pulse described as:-

a-rabid
b-slow.
c-weak
d-all of the above.

31-comatose pt temperatures checked from:-
a- oral
b-rectum
c-axilla
d-none
32-the artery that found behind the knee called:-
a-redial
b-apical
c-popletial
d-carotid
33-temporary loss of breathing is called:-
a-apnea
b-shallow
c-dyspnea
d-None
34-the acid based balance is expressed as:-

a-PH

B-RR
C-PR

D-BP
35-Emotional response to illness and hospitalization is:-

a-fear

b-anxiety

c-stress

d-all of the above.
36-Basic life support includes:-
a-open air way
b-restoring breathing.
c-restoring circulation
d-all of the above.
37-Glove should be worn when you deal with:-
a-Blood
b-Body fluids
c-patient care
d-all of the above.
38-the clinical feature of TB includes:-
a-Dyspnea

b-Loss of weight

c-Heamoptysis
d-all of the above
39-……Is the vaccine of TB:-
a-ECG
b-BCG.
c-ABG
d-ECT.
40-The duration of TB treatment is:-
a-2years
b-12month
c-3years

-42 the immunizing agent classified as

a- vaccines and immunoglobulin

b- vaccines

c- immunoglobulin

d-non of the above


43-BCG vaccine is given at

a-one month of age
b-birth to 2weeks
c-2weeks to 4 weeks
d-third month of age


44- measles vaccine is given at

a-9month

b-6 month

c-3 month

d-12 month45-direct transmission includes
a-droplet infection

b-air borne
c-water
d-milk


46-complication of immunization includes


a-abscess formation

b-sever pain

c-diarrhea

d-all of the above


47-why put waist restrains


a-protect patient from falling

b-prevent patient from eating

c-a&b

d-assist patient in moving


48-incubation period of hepatitis (a)


a-15-20 days

b-20-30 days

c-10-45 days

d-5-15 days


49-one of the health hazards is


a-contaminated foods

b- housing animals

c-feces deposited near homes

d-dirty kitchens


50-infected material of hepatitis includes


a-faeces

b-contaminated blood

c-a&b

d-non of the above


51-the effect of radiation on health are

a-somatic effect

b-genetic effect

c-a&b
d- non of the above


52-the hazared of water pollution are

a-biological

b-chemical

c-physical

d-a&b


53-the common methods of refuse disposal are


a-dumping

b-incineration

c-composting

d-all of the above


54-the role of health care assistant in the community includes


a-health education

b-personal hygiene and habits

c-environmntal sanitation

d-all of the above


55-patients at risk for injury includes

a-elderly or confused patient

b-patients with impaired vision

c-patients with impaired mobility

d-all of the abov
56-dogs can transmit diseases to man like

a-yellow fever

b-anthrax

c-encephalitis

d-food poisoning


57-proplem of biomedical waste includes

a-air pollution

b-water pollution

c- a&b

d-non of the above


58-an electric spark near a high concentration of oxygen may cause

a-fire

b-infection

c-death

d-disease

59- cardiovascular diseases includes
a-coronary artery disease

b-heart valve disease
c-a&b
d-lung disease

60-personal protective equipment include
a-gloves
b-gowns
c-mask
d-all of the abo
من مواضيع : جروح قلبي
جروح قلبي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 15 ]
قديم 06-06-2012, 11:45 PM
 

عبدالله خلف العنزي will become famous soon enough
افتراضي

انا اشتريت كتاب مساعد صحي من مكتبة الخليل وطلع كله ملخصات من النت وخصوصا من الموقع هذا يعني بدون فائده ولا بعد غير محلوله
من مواضيع : عبدالله خلف العنزي
عبدالله خلف العنزي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
للمساعد, الهيئه, اسئله


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اسئله الهيئه سجلات طبيه ( انجليزي مع الأجابات بعد ) هديه لكم احبتي حربي والوفاء دربي ملتقى إدارة المعلومات الصحية 19 04-06-2012 01:30 PM
استفساربخصوص اسئله اختبار الهيئه تخصص فني بصريات سعد الهذلي تخصص بصريات 0 06-05-2011 03:45 PM
اللي عنده اسئله اختبار الهيئه سجلات طبيه ( انجليزي ) حربي والوفاء دربي ملتقى إدارة المعلومات الصحية 7 01-05-2011 01:31 AM
طلب / اسئله اختبار الهيئه / اداره مستشفيات نواف الخالد منتدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 3 09-25-2010 01:05 AM
انافني سجلات طبيه وحبيت اعرف اسئله الهيئه هذي هي ولالا u3cc ملتقى إدارة المعلومات الصحية 6 10-10-2009 12:54 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحةالساعة الآن 02:30 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط